Liiton eettinen ja kurinpitosäännöstö

Suomen Shukokai Karateliitto ry

Eettinen ja Kurinpitosäännöstö

Shukokai-karaten harjoittelun päämääränä on yksilön psyykkinen ja fyysinen kasvu. Shukokai-karaten harjoittelu ja valmentaminen perustuu toisen ihmisen kunnioittamiseen ja arvostamiseen. Kaikella harrastamiseen liittyvällä toiminnalla pyritään edistämään lajin ja harrastajien kunnioitusta, avoimuutta, rehellisyyttä, suvaitsevuutta, oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa.

Shukokai karateliiton eettisten periaatteiden ja kurinpitosääntöjen tarkoituksena on selkeyttää toiminnan sääntöjä sen jäsenseuroille ja harrastajille sekä kaikille toiminnassa mukana oleville henkilöille. Shukokai karateliiton pääasiallinen tehtävä on toimia tiedonvälittäjänä sekä tukea ja valvoa jäsenseurojen toimintaa. Tästä tehtävästä vastaavat ensisijaisesti Liiton puheenjohtaja ja Hallitus. Liiton tehtävänä on järjestää kotimaisille toimijoille, tuomareille, valmentajille ja ohjaajille koulutusta, jolla tähdätään toiminnan ja opetuksen tason kehittymiseen.

Liitto edustaa myös Suomen Shukokai-seuroja olemalla jäsenenä kansainvälisessä Kimura Shukokai International (KSI) katto-organisaatiossa. Liiton toiminta ja sen järjestämät kansalliset tapahtumat ovat keskeisessä osassa edistettäessä yhteisiä arvoja ja päämääriä. Suomen Shukokai karateliiton eettisten  periaatteiden toteutumisesta vastaavat myös sen jäsenseurat. Jäsenseurojen velvollisuutena on toimia vastuullisesti ja seurojen kaikilta valmentajailta edellytetään ajantasaista perehtymistä lajiin kouluttautumalla säännöllisesti ja sitoutumalla Suomen Shukokai karateliiton toimintaperiaatteisiin ja eettisiin periaatteisiin.

Seurojen hallitukset vastaavat seurojen toiminnasta. Seurat noudattavat hyvää hallintotapaa sekä Yhdistyslakia. Seurojen tehtävänä on järjestää tasokasta ja asianmukaista opetusta ja kannustaa jäseniään osallistumaan kansallisiin sekä kansainvälisiin leireihin, koulutuksiin ja kilpailuihin. Nämä eettiset periaatteet koskevat kaikkia liiton toiminnassa mukana olevia, kuten liittoa ja sen työntekijöitä, seuravalmentajia, harrastajia, tuomareita, lääkäreitä, toimitsijoita sekä maajoukkueen jäseniä ja valmentajia.

EETTISEN VALIOKUNNAN JA KURINPITOVALIOKUNNAN TOIMINTASÄÄNNÖT

Voit tutustua yksityiskohtaisesti Eettisen valiokunnan ja Kurinpitovaliokunnan toimintasääntöihin Suomen Shukokai Karateliiton Myclub -palvelussa.

Yhteystiedot:

Eettinen valiokunta
sähköposti: eettinen@shukokai.fi
ja puhelinnumero: 040 9642515

Jäsenet: 
– Niko Koivisto
– Satu Rajala

Kurinpitovalikunta
sähköposti: kurinpito@shukokai.fi

Puheenjohtaja: 
– sensei Mika Huuhtanen
Jäsenet:
– sensei Jaana Vesterinen
– sensei Jarmo Sakko

Suomen Shukokai karateliiton eettiset periaatteet

1. Kunnioitus

Lajin harrastamisen ja harjoittelun tarkoituksena on edistää yksilön kasvua, avoimuutta, rehellisyyttä, suvaitsevaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja yksilöiden välistä tasa-arvoa. Tyylisuunnan keskeisenä periaatteena on kunnioituksen merkityksen ymmärtäminen.

Kunnioitus tulee esille esimerkiksi harjoituksissa ja harjoitusleireillä sekä kilpailuissa ja muussa kanssakäymisessä harrastajien ja eri seurojen sekä liiton välillä.

2. Edistämme terveyttä ja hyvinvointia toiminnallamme

Shukokai karateliitto tarjoaa jäsenseuroilleen jatkuvaa koulutusta ja antaa ajantasaista tietoa valmentamisesta. Seurojen valmentajat osallistuvat kansalliseen ja kansainväliseen ohjaajakoulutukseen säännöllisesti ja huolehtivat näin ajantasaisesta osaamisestaan. Liiton ja seurojen harjoituksissa pyritään huomioimaan eri ikäiset harjoittelijat. Liitto noudattaa kansainvälisiä ja kansallisia antidoping-ohjeistuksia. Emme vahingoita toiminnallamme terveyttä ja hyvinvointia.

3. Kasvatuksellinen vastuu

Harjoituksissa lajin opettajat pyrkivät luomaan avoimen ja oikeudenmukaisen ilmapiirin, jossa jokainen voi kehittyä omista lähtökohdistaan niin fyysisesti kuin henkisesti. Harjoituksissa huomioidaan harjoittelijoiden ikäkaudet ja tarjotaan ikäkaudelle sopivia harjoitteita sekä tuetaan ikäkauden mukaista kehitystä.

Harjoituksissa kerrotaan lajin harjoittelun tuomasta vastuusta myös yksilölle. Tämä tarkoittaa tekniikoiden kontrollointia harjoitustilanteissa sekä vastuullista käyttäytymistä niin salissa kuin sen ulkopuolellakin.

4. Tasa-arvo

Lajimme kaikki harrastajat ovat samanarvoisia riippumatta heidän iästään, sukupuolestaan, etnisestä tai kansallisesta alkuperästään, kansalaisuudestaan, kielestään, uskonnostaan ja vakaumuksestaan, mielipiteestään, vammastaan, terveydentilastaan, seksuaalisesta suuntautumisestaan tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Kaikilla on oikeus harjoitteluun sääntöjemme puitteissa.

5. Monikulttuurisuus ja suvaitsevaisuus

Toimintamme on monikulttuurista ja suvaitsevaista. Tällä hetkellä meillä on harrastajia useista eri kulttuureista ja opetamme tarvittaessa englannin kielellä. Liittomme ylläpitää suhteita muiden maiden liitoihin ja myös harrastajat ovat verkostoituneet kansainvälisesti.

Kansainvälisen toiminnan avulla (maajoukkue, leirit) tarjoamme nuorille ja aikuisille turvallisen mahdollisuuden kansainväliseen toimintaan.

6. Dopingin vastaisuus, lääkkeiden ja päihteiden väärinkäyttö

Toimimme Olympiakomitean ja ADT:n viitoittamalla tiellä aktiivisesti dopingvapaan liikunnan puolesta. Antidoping-työ on kiinteä osa liittomme toimintaa kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Suomen Shukokai karateliitto jäsenseuroineen suhtautuu kielteisesti myös päihde- ja lääkeaineiden väärinkäyttöön. Tietoomme tulleissa tapauksissa toimimme vastuullisesti ja ohjaamme tarvittaessa avun piiriin.

7. Väkivallattomuus

Emme hyväksy fyysistä emmekä henkistä väkivaltaa liiton emmekä seurojen toiminnassa. Tämä koskee niin harjoitussaleja sekä sen ulkopuolella toimimista. Jos tällaisia tapauksia ilmenee, ole yhteydessä oman seurasi päävalmentajaan tai muihin valmentajiin tai aikuisiin, jotka ovat yhteydessä liiton eettiseen toimikuntaan. Eettiseen toimikuntaan voi ottaa yhteyttä myös suoraan kuka tahansa lajin piirissä toimiva.

8. Sukupuolisen häirinnän ehkäiseminen

Suomen Shukokai karateliitto jäsenseuroineen sitoutuu ehkäisemään sukupuolista häirintää. Tunnistamme, mikä voi olla sukupuolista häirintää ja otamme opetustilanteissa huomioon sen puheessamme sekä teoissamme.

Sukupuolista häirintää voivat olla esim. sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, härskit puheet tai vitsit, vartaloa tai pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset ja seksuaalisesti värittyneet viestit tai kuvat.

Toiminnassamme on nollatoleranssi sukupuoliselle häirinnälle.

9. Vastuullinen hallinto

Hoidamme hallintoamme ja talouttamme vastuullisesti niin liitossa kuin jäsenseuroissa.

10. Eettisten tai kurinpidollisten sääntöjen vastainen toiminta

Jos eettisten tai kurinpidollisten sääntöjen vastaista toimintaa havaitaan, tulee ottaa yhteyttä asiasta vastaavaan valiokuntaan,  yhteystiedot löydät tämän sivun yläosasta. Valiokuntien toimenkuvaan kuuluu yhdenvertaisuuden, tasa-arvon ja kurinpidon toimenpiteet sekä valiokuntien säännöissä mainittujen prosessien noudattaminen.